Trafficshare B.V., de exploitant van deze website, hanteert een beschermplan met als doel het herkennen en in bescherming nemen van consumenten die de aard van de diensten op deze website mogelijk niet begrijpen. Het beschermplan houdt in dat Trafficshare B.V. door middel van een geautomatiseerd proces herkent of een gebruiker van deze website (hierna: consument) boven een bepaalde drempel spendeert. In een voorkomend geval brengt Trafficshare B.V. deze consumenten nogmaals duidelijk op de hoogte over de aard van de dienst en de mogelijkheid tot het aanvragen van een vrijwillig toegangsverbod. De consument kan dan een verzoek indienen tot een toegangsverbod.

Ook een moderator kan een melding doen wanneer deze vermoedt dat een consument de aard van de dienst die hij via deze website afneemt, niet begrijpt. Deze consumenten worden nogmaals duidelijk op de hoogte gebracht over de aard van de betreffende dienst en de mogelijkheid tot het aanvragen van een vrijwillig toegangsverbod. Ook dan kan de consument een verzoek indienen tot een toegangsverbod.

Geheel op eigen initiatief van de consument zelf, evenals door derden, bijvoorbeeld een relatie of instantie, kan een toegangsverbod voor de consument worden aangevraagd. In de disclaimer op de homepage van deze website is daarom verwezen naar het onderhavige document om de consument en derden hierop attent te maken. Een dergelijke aanvraag dient per e-mail te worden ingediend via onder opgave van de gegevens van de consument zodat Trafficshare B.V. de betreffende consument correct kan identificeren. Trafficshare B.V. zal het verzoek vervolgens controleren en honoreren en de consument hiervan per e-mail op de hoogte brengen, evenals de eventuele derden die bij de technische exploitatie van deze website zijn betrokken en voor wie het toegangsverbod ook relevant is ter bewerkstelliging daarvan ten behoeve van de consument.

Een gehonoreerd toegangsverbod is onomkeerbaar en geldt voor 12 maanden. Een toegangsverbod houdt in dat zowel het IP-adres als het e-mailadres van de consument geen toegang meer kunnen krijgen tot deze website.